Web sitemizde yer alan ürün görselleri ve spesifikasyonları temsili olup; ürün tedariki için satış teklifi yahut icaba davet anlamına gelmez. IMPO, bu ürün özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme, yeniden düzenleme yahut tamamen satıştan kaldırma hakkına her zaman sahiptir.

Kİşİsel Verİlerİ Koruma Kanunu


Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: İmpo Motor Pompa Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Kısaca İmpo Motor olarak anılacaktır) İnönü Mah. 1656 Sok. No:3/1 Ayrancılar-İzmir

 

İMPO MOTOR olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösteriyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyor ve işbu aydınlatma metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu ("KVKK") hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, İMPO MOTOR POMPA SAN. VE TİC.

A.Ş. ("İMPO MOTOR ") ve bağlı şirketleri tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere veya yurt dışına aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

 

Toplanan kişisel verileriniz, İMPO MOTOR tarafından, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere ve kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlenebilecektir:

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetler ile ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte aşağıda daha detaylı sayılan amaçlarla; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, İMPO MOTOR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. başta olmak üzere bağlı Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar İMPO MOTOR’ un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz fiziksel güvenlik amacıyla işyeri, ofis, tesis ve eğitim kurumlarında güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmakta; ziyaretçilerimizin giriş ve çıkışlarında kayıtları alınmaktadır. Şirketimizin internet servislerinden faydalananların geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanır. Kişisel verileriniz Şirketimiz ve bağlı Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenir:

 

İMPO MOTOR 'un yürüttüğü ticari faaliyetlerin ve hizmetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için İMPO MOTOR 'un ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi; İMPO MOTOR 'un ticari politikalarının tespit, planlanma ve uygulanması; İMPO MOTOR 'un ve bağlı şirketlerinin ve İMPO MOTOR ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması (İMPO MOTOR tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, İMPO MOTOR ‘a ait ofis işyeri tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, İMPO MOTOR ve bağlı şirket müşterilerini değerlendirme, ürün v.s. ilişkin şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler vb.), İMPO MOTOR’ un her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; İMPO MOTOR’un ve bağlı şirketlerinin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

 

Kişisel verilerinizin İMPO MOTOR tarafından işlenme amaçları konusunda daha detaylı bilgiye, www.impo.com.tr resmi internet adresindeki İmpo Motor Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ na erişerek ulaşabilirsiniz.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması:

 

Toplanan kişisel verileriniz; İMPO MOTOR’ un yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi için İMPO MOTOR ’ un ilgili birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi İMPO MOTOR’ un ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması; İMPO MOTOR’ un ve bağlı şirketlerinin ve İMPO MOTOR ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ( İMPO MOTOR tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, İMPO MOTOR’a ait ofis, işyeri, tesis ve benzeri tüm lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İMPO MOTOR ve bağlı şirket müşterilerini değerlendirme, ürün vs. şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, iç ve dış denetimler, mali işler v.b.), İMPO MOTOR’un her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; İMPO MOTOR’ un ve bağlı şirketlerinin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, İMPO MOTOR POMPA SAN. ve TİC. A.Ş. dahil bağlı şirketlerimizle, ilgili yasal hükümler çerçevesinde doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, danışmanlarımıza, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün, eğitim ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektiren Haller:

 

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde İMPO MOTOR’ un açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez. Açık rızanız alınmadan önce size ait verilerin işlenme gerekçesi ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeniz gerekmektedir.

 

Veri Güvenliği:

 

Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nun 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 

İnönü Mah. 166 Sokak No:3 Ayrancılar- Torbalı / İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, info@impoas.com e- posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.